Informace o zpracování osobních údajů

Níže naleznete informace o vašich právech a povinnostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů společností Comfort Money s.r.o.

Vzhledem k tomu, že při zpracování osobních údajů dodržujeme všechny relevantní právní předpisy, především obecné nařízení EU č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), plníme tímto svou informační povinnost předložit vám přehledné a srozumitelné informace o tom:

 1. kdo je správce a na koho se můžete obrátit, pokud máte dotaz týkající se zpracování osobních údajů;
 2. jaké osobní údaje shromažďujeme;
 3. z jakých zdrojů osobní údaje získáváme;
 4. zda jste povinni nám osobní údaje poskytnout;
 5. pro jaké účely zpracováváme osobní údaje bez vašeho souhlasu;
 6. pro jaké účely zpracováváme osobní údaje pouze s vaším souhlasem;
 7. jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme;
 8. komu osobní údaje předáváme;
 9. jaké údaje a z jakého právního titulu předáváme do nebankovního registru klientských informací;
 10. jakou dobu osobní údaje uchováváme; a
 11. jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
1. ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE O SPRÁVCI

Osobním údajem je každá informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů).

Subjektem údajů jste vy, protože se vás týkají osobní údaje, které zpracováváme. Subjektem údajů nejsou právnické osoby.

Zpracováním jsou jakékoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Správcem je ten, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správcem vašich osobních údajů jsme my, společnost Comfort Money s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady, 130 00, IČ: 24209589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188885. Náš e-mail je info@comfortmoney.cz a tel. číslo je + 420 800 314 314.

Za účelem ochrany osobních údajů jsme ustanovili pověřence pro ochranu osobních údajů, který mimo jiné dbá na to, aby veškeré zpracování osobních údajů v naší společnosti probíhalo řádně a v souladu s právní úpravou. E-mail pověřence je dpo@comfortmoney.cz a tel. číslo pověřence je +420 226 296 052.

Zpracovatelem je ten, koho jsme si najali, aby pro nás prováděl s osobními údaji zpracovatelské operace (například zprostředkovatel nebo účetní).

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám umožní poskytovat řádně naše služby, dodržovat právní povinnosti a chránit naše oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o našich klientech, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby a produkty zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Dále zpracováváme dle konkrétní situace údaje o dalších osobách například o zástavcích, ručitelích, zástupcích klienta na základě plné moci nebo zákona, spoludlužnících, manželovi klienta, týká-li se smluvní vztah společného jmění manželů.

V případě, že projevíte zájem o produkty a služby, uchováváme vaše osobní údaje, které nám poskytnete a umožní nám s vámi kontakt, tedy jméno, příjmení, telefon, a e-mailovou adresu. Tyto osobní údaje zpracováváme proto, abychom vás mohli kontaktovat, identifikovat a pokračovat v postupu při uzavírání smlouvy.

Za účelem poskytování našich služeb a pro uzavření nezbytných smluv k těmto službám (zejména poskytování spotřebitelských úvěrů), shromažďujeme a zpracováváme kromě výše uvedených osobních údajů vaše další identifikační údaje, kterými jsou titul, příp. datum narození, pokud nebylo rodné číslo přiděleno, místo narození, pohlaví, adresa trvalého, případně jiného pobytu, státní občanství, číslo vašeho bankovního účtu, druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán, který průkaz vydal, IČO (pokud podnikáte).

Abychom vám mohli v souladu se zákonem poskytnout úvěr, zpracováváme dále soubor informací týkajících se vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, které jste nám poskytli nebo které jsme získali z registrů klientských informací.

Za účelem plnění svých zákonných povinností plynoucích ze zákona o spotřebitelském úvěru zaznamenáváme telefonickou komunikaci, proto pokud k nám budete volat, může být váš hovor nahráván. Pokud s nahráváním hovorů nesouhlasíte, můžete s námi jednat prostřednictvím e-mailu nebo osobně na adrese našeho sídla.

Pro plnění povinností dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti zpracováváme vaše rodné číslo. S vaším souhlasem zpracováváme též vaše rodné číslo za účelem jednoznačné identifikace v informačních systémech skupiny Comfort Finance Group CFG a v případě poskytování úvěru pro účely ověření vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky v registrech klientských informací.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytném rozsahu pro příslušný účel. Pokud jste nám k tomu udělili souhlas, využíváme výše uvedené osobní údaje i k dalším účelům uvedeným v tomto souhlasu.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Osobní údaje získáváme z několika zdrojů, a to vždy v souladu s právními předpisy na základě jednoho nebo více právních titulů.

Základním zdrojem osobních údajů o vás jste pro nás vy sami. Osobní údaje nám sdělujete zejména prostřednictvím webového formuláře nebo při telefonickém hovoru v souvislosti s jednáním o uzavření smluvního či jiného právního vztahu.

Dalším důležitým zdrojem, s nimiž pracujeme, jsou tzv. veřejné zdroje, kdy se jedná o osobní údaje z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, insolvenční rejstřík apod.) a z dalších veřejných zdrojů (včetně vybraných, pro řízení rizik relevantních, informací, které o sobě zveřejníte nebo jsou vámi zveřejněny na internetu a sociálních sítí).

Jestliže k tomu od vás máme souhlas, získáváme údaje dále též od vašeho zaměstnavatele, zprostředkovatelů, obchodních partnerů, či od členů skupiny Comfort Finance Group CFG, pokud jde o nabídku služeb a produktů členů skupiny.

Vaše osobní údaje mohou dále též vznikat přímo i u nás, a to jak používáním našich služeb a produktů, tak naší interní činností (například rating/hodnocení klienta).

4. JSTE POVINNI NÁM OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Při uzavření a trvání smluvního vztahu jsme povinni zjišťovat a zpracovávat stanovené osobní údaje vyplývající z právních předpisů. K takovému zpracování není třeba vašeho souhlasu a v případě, že nám právními předpisy požadované osobní údaje nesdělíte, nebude možné poskytnout naše produkty a služby. Obdobně se tak může stát v případě, že je poskytnutí údajů nezbytné k uzavření a plnění smlouvy s vámi, plnění našich právních povinností nebo k ochraně našich oprávněných zájmů (podrobněji v části PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE BEZ VAŠEHO SOUHLASU).

V některých případech od vás můžeme žádat udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů k určitému účelu. Takový souhlas je vždy dobrovolný a pokud nám ho neposkytnete, nebude nijak omezen přístup k naší službě nebo produktu. Pokud souhlas udělíte, můžete ho kdykoliv odvolat (podrobněji v části PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE POUZE S VAŠÍM SOUHLASEM).

5. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování osobních údajů bez vašeho souhlasu je námi prováděno pro tyto účely:

 1. plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, přičemž se jedná především o:
  1. provádění vaší identifikace a plnění dalších povinností dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  2. plnění povinností dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru;
  3. plnění povinností dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  4. plnění povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; a
  5. plnění povinností dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 2. plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené s vámi, kdy tento účel zahrnuje i předávání vašich osobních údajů třetím osobám, které využíváme pro plnění smluvních povinností – seznam těchto osob je uveden v části KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME – a provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy;
 3. plnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů prostřednictvím registrů klientských informací, které vedou subjekty uvedené v části INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTRŮM KLIENTSKÝCH INFORMACÍ;
  Již před uzavřením smlouvy o úvěru se snažíme vás dobře poznat a předcházet tak vašemu zbytečnému zadlužování, komplikacím se splácením, nepřiměřenému strádání a jiným nepříjemnostem. Tyto povinnosti pro nás plynou i z platných právních předpisů. Proto nejen sami, ale i prostřednictvím registrů klientských informací posuzujeme vaši bonitu, důvěryhodnost a platební morálku.
 4. za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů, například za účelem vymáhání pohledávek a uplatnění jiných nároků u soudů, přičemž tento účel zahrnuje i předání osobních údajů mezi společnostmi ve skupině Comfort Finance Group CFG pro posouzení možnosti získat požadovaný produkt a pro zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů;
  Při výkonu své činnosti jsme povinni postupovat obezřetně, s odbornou péčí a chránit zájmy nejen vaše, ale i zájmy našeho vlastníka. V rámci plnění této povinnosti využíváme své příslušnosti ke skupině Comfort Finance Group CFG a spolupracujeme se společnostmi ve skupině, kde dochází k výměně informací týkajících se vaší platební morálky, důvěryhodnosti a bonity. Na základě této spolupráce je tudíž možné lépe posoudit, zda je zvolený produkt pro vás vhodný a odpovídá požadavkům obou smluvních stran.
 5. uchování a archivování údajů na základě a v souladu s právními předpisy.
6. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE POUZE S VAŠÍM SOUHLASEM

Zpracování osobních údajů, pro které nelze nalézt jiný právní titul, lze zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na vašem rozhodnutí a můžete ho kdykoliv odvolat. S vaším souhlasem zpracováváme osobní údaje pro tyto účely:

 1. vytvoření a předání nabídky služeb a produktů společností náležejících do skupiny Comfort Finance Group CFG;Jestliže nám udělíte souhlas k předání osobních údajů za účelem obdržení informací o produktech a službách společností, které patří do skupiny Comfort Finance Group CFG, mohou vám být zasílány zejména marketingové informace a to e-mailem, adresovaným tiskem nebo prostřednictvím SMS. Pro možnost vytvořit nabídku plně odpovídající vašim požadavkům jsou využívány i informace o tom, jaké naše služby využíváte nebo vyhledáváte. Přehled společností náležejících do skupiny Comfort Finance Group CFG naleznete v části KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME.
 2. pořízení a uchovávání kopií osobních dokladů, není-li vyžadováno zákonem;Zejména pro účely bezpečnosti a ochrany vašich zájmů a vaší jednoznačné identifikace pořizujeme a uchováváme kopie vašich průkazů totožnosti. Pokud není pořízení kopie dokladu nutnou podmínkou pro poskytnutí služby, činíme pouze opis údajů z průkazu totožnosti.
 3. používání rodného čísla pro účely jednoznačné identifikace v informačních systémech skupiny Comfort Finance Group CFG;Pro využití vašeho rodného čísla jako jedinečného identifikátoru v našich systémech je nutný váš souhlas. Smyslem takového využití je především vaše jednoduchá a jednoznačná identifikace při poskytování služeb a omezení možných chyb, které vznikají při tom, když se jiné identifikační osobní údaje našich klientů shodují. Tímto zároveň plníme svou povinnost vykonávat činnosti obezřetně a chránit zájmy svých klientů.
 4. vytvoření a předání nabídky služeb a produktů našich obchodních partnerů;Jestliže nám udělíte souhlas k předání osobních údajů za účelem obdržení informací o produktech a službách našich obchodních partnerů, mohou vám být zasílány zejména marketingové informace a to e-mailem, adresovaným tiskem nebo prostřednictvím SMS. Přehled našich obchodních partnerů naleznete v části KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME.
7. JAKÝM ZPŮSOBEM OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A JAK JE CHRÁNÍME

Vaše osobní údaje důsledně chráníme. Zpracování osobních údajů provádíme manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají stálé a přísné fyzické, technické i procedurální kontrole. Pokud využíváme cloudových uložišť, jsou zásadně umístěna v rámci EU a vždy je zajištěn vysoký stupeň zabezpečení údajů.

Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány mlčenlivostí a jsou řádně proškoleny.

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme sami, případně uvnitř skupiny Comfort Finance Group CFG. Údaje předáváme mimo skupinu Comfort Finance Group CFG pouze, pokud k tomu máme váš souhlas nebo pokud to vyžadují právní předpisy.

Pokud někoho dalšího pověříme výkonem určité činnosti tvořící součást našich služeb, může při ní docházet ke zpracování příslušných osobních údajů. Takto pověřené osoby se stávají zpracovatelem osobních údajů. Zpracovatel je oprávněn nakládat s údaji výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které jsme ho pověřili. V takovém případě není pro účely výkonu zpracovatelské činnosti vyžadován váš souhlas, neboť takové zpracování umožňuje přímo právní předpis.

8. KOMU OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Vaše osobní údaje předáváme pouze v souladu s právními předpisy a pokud je vyžadován, tak pouze v souladu s vaším souhlasem. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

Vaše osobní údaje předáváme následujícím subjektům:

 1. subjektům v rámci plnění povinností které nám stanoví právní předpisy, například v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru, či zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to zejména soudům, orgánům činným v trestním řízení, správcům daně, soudním exekutorům, finančnímu arbitrovi, orgánům sociálního zabezpečení, registrům klientských informací (CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 26199696; CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o., sídlem Štětkova 1638/18, Nusle, 140 00 Praha 4, PSČ 140 00, IČ 71236384), orgánům dohledu v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí;
 2. dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů, např. soudům, exekutorům, dražebníkům apod., v rozsahu nezbytném pro uplatnění našich nároků;
 3. osobám námi pověřeným k plnění smluvních a zákonných povinností, včetně realizace práv ze smluvních vztahů, například účetním, poskytovatelům IT služeb, advokátům;
 4. členům skupiny Comfort Finance Group CFG, pokud jde o vyhodnocení platební morálky, důvěryhodnosti a bonity; případně o nabídku jejich služeb a produktů, kterými jsou:
  Název subjektu Adresa
  CFG Real Estate s.r.o. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 03628248
  CFG Private Equity a.s. Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 06504591
  Podnikatelská záložna a.s. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 05562597
  CFG Funds s.r.o. Světova 523/1, 180 00 Praha 8 05593832
 5. obchodním partnerům, pokud jde o vyhodnocení platební morálky, důvěryhodnosti a bonity; případně o nabídku jejich služeb a produktů, kterými jsou:
  Název subjektu Adresa
  CEE Real Estate a.s. Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1 05895464
  Klub investorů a traderů s.r.o. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 24161179
  eastbutton s.r.o. Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3 29363209
  Catalyst Equity s.r.o. Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 24211559
  DQ Holding s.r.o. Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3 05175780
  Fair Credit Czech s.r.o. Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 000 Praha 10 04455835
9. INFORMACE O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ REGISTRŮM KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

V rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, resp. úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů.

V souvislosti s naší účastí na NRKI o vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto vaše osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje;
 • údaje vypovídající o tom, zda mezi vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu;
 • údaje vypovídající o vašich finančních závazcích a o plnění těchto závazků z vaší strany;
 • údaje vypovídající o zajištění vašich závazků;
 • údaje vypovídající o tom, zda ohledně vás došlo k postoupení pohledávky;
 • údaje vypovídající o vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o vás získali v souvislosti s plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu.

Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s., v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo BRKI.

Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů pouze bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů) v rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby.

Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů v souvislosti s NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací). Aktuální znění Informačního Memoranda je možné získat kdykoli v našem sídle, na našem telefonním čísle, e-mailu nebo na internetových stránkách poskytovatele Nebankovního registru klientských informací.

10. JAKOU DOBU OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Osobní údaje uchováváme po celou dobu, po kterou vám poskytujeme své služby a produkty. Po skončení spolupráce omezujeme jejich použití, uchováváme je ale nadále. Máme totiž zákonnou povinnost uchovávat je po dobu dalších 10 let (archivační povinnost dle zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu a daňových předpisů), případně 5 let (archivační povinnost dle zákona o spotřebitelském úvěru).

Pokud nám sdělíte svůj zájem, abychom vás kontaktovali za účelem nabídky služeb a produktů, ale k žádným konkrétním jednáním nedojde ani nám neudělíte souhlas k dalšímu zpracování vašich osobních údajů, tyto údaje smažeme 1 měsíc poté, co jste nám je poskytli.

Pokud požádáte o poskytnutí spotřebitelského úvěru, ale z jakéhokoliv důvodu nedojde k uzavření úvěrové smlouvy, zpracováváme dle zákona o spotřebitelském úvěru vaše osobní údaje získané v rámci žádosti a posuzování poptávky nejvýše po dobu 1 roku od zamítnutí nebo zpětvzetí žádosti.

Pokud zpracováváme údaje výhradně pro účely ochrany oprávněného zájmu, uchováváme je jen pouze po dobu existence tohoto oprávněného zájmu (např. po dobu promlčecí lhůty).

Osobní údaje, které zpracováváme na základě uděleného souhlasu, uchováváme po dobu platnosti tohoto souhlasu.

Zvláštní lhůta pro uchování údajů platí pro údaje z registrů klientských informací. Více informací je uvedeno v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací.

11. JAKÁ MÁTE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V oblasti ochrany osobních údajů máte garantovánu řadu práv, která vůči nám můžete uplatnit na e-mailu info@comfortmoney.cz, telefonním čísle +420 800 314 314 nebo na adrese našeho sídla, tj. Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady, 130 00. Dále je vám k dispozici i náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu dpo@comfortmoney.cz a telefonním čísle +420 226 296 052.

 1. Právo na přístup k osobním údajům.Máte právo na přístup ke svým osobním údajům a dalším souvisejícím informacím (např. účel, kategorie osobních údajů, doba uchování, zdroj). Máte právo požadovat i kopii zpracovávaných osobních údajů. Za její opakované poskytnutí však můžeme účtovat poplatek odpovídající nákladům na zpracování a poskytnutí informace.
 2. Právo na přenositelnost údajů.Pokud je pro vás vhodné z hlediska usnadnění komunikace s jiným poskytovatelem služeb, máte právo po nás vyžadovat předání osobních údajů, které jsme od vás nebo z jiných zdrojů získali za účelem zajištění poskytování našich služeb a produktů nebo na základě vašeho souhlasu.
 3. Právo na revizi rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování.V současné době neprovádíme rozhodování o poskytnutí služeb a produktů, které by bylo výhradně automatizované. Pokud bychom v rámci snah o zkvalitnění a zrychlení poskytovaných služeb a produktů zavedli například automatizovaní hodnocení a schvalování žádostí o poskytnutí spotřebitelských úvěrů zcela bez lidského zásahu a vy byste nesouhlasili s výsledkem posouzení jeho žádosti, mohli byste takové rozhodnutí zpochybnit, vyjádřit se k němu a požádat nás o jeho přezkum.
 4. Právo na opravu osobních údajů.Jestliže jsou vaše osobní údaje nesprávné, nepřesné nebo došlo k jejich změně, máte právo na jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které tyto osobní údaje zpracováváme, máte rovněž právo na jejich doplnění.
 5. Právo na výmaz osobních údajů.Osobní údaje mažeme automaticky neprodleně poté, co ztratíme právní titul k jejich zpracování (např. uplynula zákonná archivační doba 10 let od ukončení smlouvy, pokud nestanoví jiný právní předpis jinak). Přesto můžete uplatnit právo na jejich výmaz.
 6. Právo na omezení zpracování osobních údajů.Máte rovněž právo na omezení zpracování osobních údajů, a to zejména tehdy, pokud se budeme zabývat vaší námitkou proti zpracování osobních údajů nebo upozorněním na nepřesnost údajů.
 7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.Jestliže nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat, přičemž to samé platí i pro souhlas s použitím rodného čísla. Po odvolání souhlasu ukončíme zpracování osobních údajů, k nimž nemáme jiný právní titul než váš souhlas.Upozorňujeme vás, že v rámci přizpůsobení se nové právní úpravě ochrany osobních údajů k 25. 5. 2018 se u níže uvedených operací mění právní titul pro zpracování osobních údajů klientů:
  1. výměna informací s registry klientských informací bude probíhat na základě právní povinnosti ověřovat úvěruschopnost;
  2. zpracování osobních údajů pro marketingové účely bude probíhat na základě ochrany našeho oprávněného zájmu informovat klienty o svých službách; a
  3. zjištění informace od společností ve skupině Comfort Finance Group CFG, o splácení závazků zájemce o úvěr, se bude opírat o náš oprávněný zájem na řízení rizik a posuzování úvěruschopnosti.
 8. Právo podat námitku.V případě, že si nepřejete, abychom pokračovali ve zpracování, které provádíme na základě ochrany svého oprávněného zájmu, můžete uplatnit tzv. námitku. To je možné udělat několika způsoby:
  1. přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání daným komunikačním kanálem;
  2. pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to prosím sdělte; a
  3. námitku lze zaslat na naše kontakty (viz výše).

  Námitka by měla být odůvodněna. Mělo by z ní být zřejmé, proč se domníváte, že dané zpracování nepříznivě zasahuje do vašeho soukromí nebo ochrany vašich práv a právem chráněných zájmů. Následně vyhodnotíme, zdali je ochrana našeho oprávněného zájmu nebo třetích osob stále silnější než dopad na klienta či potenciálního klienta. To neplatí pro zpracování pro účel přímého marketingu, kde je zpracování ukončeno automaticky po obdržení námitky. Platí přitom, že i po odhlášení se z marketingové komunikace vás nadále můžeme kontaktovat, a to kvůli obsluze a plnění svých práv a povinností.

 9. Právo podat stížnost ÚOOÚ.Pokud nesouhlasíte s čímkoliv ohledně zpracování osobních údajů, vždy máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Pokud jste nenalezli výše veškeré odpovědi na vaše dotazy, které se týkají osobních údajů, nebo potřebujete některé informace podrobněji vysvětlit, piště na info@comfortmoney.cz nebo volejte na +420 800 314 314. Současně je vám k dispozici i náš pověřenec pro ochranu osobních údajů na tel. čísle +420 226 296 052 nebo e-mailu dpo@comfortmoney.cz.