Získejte ověřenou půjčku!

Zanechte nám kontakt a my vše vyřešíme.

  Můžete nás také zdarma kontaktovat na

  800 314 314

  Na společnost Comfort Money jsem se již 3x obrátila a pokaždé naprostá spokojenost. Férové jednání a rychlost vyřízení. Mohu jen doporučit

  Marcela Jordánová

  Úvěrový slovník

  A | B | C | D | E | F | G |H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z

  Akontace

  Většinou procentní část ceny zboží či služby, kterou musí klient zaplatit z vlastních prostředků (stojící mimo finanční závazek).

  Anuita

  Pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh, zpravidla roční platba. Část anuity tvoří vlastní splátka dluhu (úmor), zbytek připadá na placení úroku (viz Úrok). S postupem splácení klesá v anuitní splátce podíl úroků a roste podíl úmoru. Hodnoty anuit pro různé úrokové míry a různý počet splátek se v praxi zjišťují pomocí úrokových tabulek.

  Aukční režim

  Dražba. Přednost má objednávka s „lepší“ cenou (vyšší nákupní, nižší prodejní). 

  Autorizace

  Proces ověřování transakce platební kartou všemi zúčastněnými stranami – obchodníkem, autorizačním centrem, u bankomatů se ověřuje i PIN.

  Avízo

  Návěští, zpráva, oznámení používané v obchodním styku, např. o odeslání zásilky, dokumentů, peněz, otevření akreditivu bankou aj

  Ážio

  Rozdíl mezi vyšší tržní (prodejní) a nižší nominální cenou cenných papírů, deviz apod. Kurz měny nebo akcie je „nad pari“. Opakem je disážio, kdy kurz je „pod pari“. Je-li měnový kurz nebo kurz akcie totožný se stanoveným kurzem nebo s nominální hodnotou, nazývá se „al pari“.

  Banka

  Finanční instituce přijímající vklady a poskytující úvěry. Zisku dosahuje díky poplatkům a úrokovým výnosům – rozdílům mezi úročením vkladů (nižším) a úvěrů (vyšším). Pro vstup na bankovní trh je nezbytná licence centrální banky.

  Bankovní převod

  Jednoduchý instrument bezhotovostního platebního styku. Podle toho, kdo iniciuje transakce, se rozlišuje příkaz k úhradě a inkasní příkaz.

  Bankrot

  Úpadek, právní stav, kdy je jedinec prohlášen za nesolventního (neschopného placení). Mezi způsoby řešení úpadku nebo hrozícího úpadku patří: konkurs, reorganizace, oddlužení, nepatrný konkurs nebo řešení finanční institucí.

  Čerpání

  Úplné nebo částečné využití poskytnutého úvěru.

  Čisté měsíční náklady na hypoteční úvěr

  Náklady, které berou v úvahu mimo splátek úvěru také veškeré související náklady (poplatek za vedení účtu, výpisy, povinné pojištění atd.) a výnosy (odpočet úroků z daňového základu).

  Daň z přidané hodnoty v leasingu

  Nepřímá daň. U leasingu podléhá v tuzemsku zdanění celá leasingová splátka, včetně marže leasingové společnosti.

  Daňový efekt hypotečního úvěru

  Od základu daně z příjmu lze odečíst úroky z hypotečního úvěru. Skutečnou výši daňového efektu nelze vyčíslit, závisí na konkrétní výši příjmu, tedy na daňové sazbě.

  Diskontní úvěr

  Základní a nejpoužívanější druh úvěru poskytovaný centrální bankou komerčním bankám. Běžné diskontní úvěry slouží k překlenutí krátkodobých výkyvů likvidity komerčních bank.

  Dlužník

  Ten, kdo je povinen věřiteli splatit poskytnutou finanční částku včetně úroků.

  Doba splácení hypotečního úvěru

  Maximální dobou splácení úvěru je 20 let, průměrně se ale pohybuje od 15 do 20 let.

  Doba splatnosti

  Předem dohodnutá doba, ve které dojde ke splacení závazku, například úvěru.

  Efektivní úroková sazba

  Procentně vyjádřený poměr skutečně zaplaceného úroku k jistině. Vzhledem k různým poplatkům bývá efektivní sazba vždy o něco vyšší než úroková sazba dohodnutá v úvěrové smlouvě.

  Exekuce

  Nedobrovolné, vynucené splacení závazků věřitele (banky) na majetku dlužníka (prodej zastavené nemovitosti, obstavení platu či účtu apod.). Jde o krajní možnost, jak řešit nesplácený úvěr, pokud klient odmítá splácet závazky ze smlouvy a nehodlá s bankou hledat řešení.

  Factoring

  Smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých pohledávek, které vznikly dodavateli v důsledku poskytnutí nezajištěného úvěru specializovanou faktoringovou společností.

  Finanční leasing

  Forma pronájmu, při níž nájemce postupně splácí zboží pronajímateli. V případě finančního leasingu si nájemce předmět vypůjčuje na celou dobu jeho životnosti. Ve smlouvě je předem upraven převod vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu.

  Finanční leasing bez nároku na koupi nebo obnovu

  Finanční leasing bez předem upraveného převodu vlastnických práv k předmětu leasingu po ukončení doby leasingu kupní smlouvou na nájemce. Nájemce platí de facto jen ztrátu hodnoty, čerpané služby a marži poskytovatele. Na konci leasingového období předmět.

  Finanční leasing s dělbou zbytkové hodnoty předmětu leasingu

  Po ukončení doby leasingu je předmět prodán třetímu subjektu za tržní cenu – zpravidla vyšší, než je zůstatková cena. Výnos z prodeje je rozdělen podle předem stanoveného klíče.

  Finanční leasing s periodickým finančním nájemným

  Leasingové splátky kopírují výnosy, které produkuje předmět leasingu. V případě, že produkce je sezónní, hradí nájemce splátky v periodicky se opakující výši.

  Finanční leasing s postupně rostoucím leasingovým nájemným

  Pronajímatelé reagují na postupný růst produkce z předmětu leasingu růstem nájemného.

  Finanční zprostředkování

  Finanční zprostředkovatelé (zejména banky) vznikli proto, aby usnadnili tok úspor. První funkcí takového finančního zprostředkování je spárování půjčovatelů a vypůjčovatelů. Podniky mohou hledat prostředky přímo od veřejnosti prostřednictvím inzerování nebo kontaktují osoby a jiné podniky, které podle nich mají přebytek prostředků. Obě metody jsou však drahé. Investoři nemají dostatek znalostí o trhu a cena za individuální získání této informace je vysoká. Navíc firmy nepotřebují získávat prostředky každý den, ale pouze při zahájení nového projektu nebo při dodání prostředků k existujícím projektům.

  Fixace úrokové sazby

  Používá se u dlouhodobých úvěrů – zejména u hypoték. Doba, po kterou se úroková sazba a tím i splátka u Vašeho úvěru nebude měnit. Kratší fixace umožňuje nižší úrokovou sazbu a tím snížení nároků na měsíční rodinný rozpočet. Kromě toho je možné splatit část úvěru nebo celý úvěr na konci období fixace úrokové sazby, a to bez jakýchkoli poplatků (např. prodejem předchozí nemovitosti, z mimořádného příjmu, z uspořených prostředků rodiny apod.). Delší fixace úrokové sazby sice znamená o něco vyšší úrok, respektive měsíční splátku, ale je přirozenou ochranou příjemce úvěru před nepředvídanými pohyby úrokových sazeb, a to přiměřeně k době fixace. Delší fixace má výhodu v tom, že můžete dlouhodobě dobře a přesně plánovat své rodinné výdaje.

  Hypoteční banka

  Banka, která má licenci na poskytování hypotečních úvěrů. Pro financování hypotečních úvěrů je banka oprávněna vydávat hypoteční zástavní listy.

  Hypoteční úvěr

  Nemovitostní úvěr, který je zajištěn zástavním právem k financované nemovitosti.

  Hypoteční zástavní list

  Druh dluhopisu, jehož nominální hodnota včetně úroků je plně zajištěna pohledávkami z hypotečních úvěrů. Je vydáván hypotečními bankami, které tak získají zpět půjčené prostředky.

  Hypotéka

  Zástavní právo k nemovitosti. Je to forma zajištění úvěru. Zřizuje se na základě smlouvy a zápisu do pozemkových knih. Je neodlučitelně spojena s pohledávkou. V případě, že dlužník nezaplatí dluh ve stanovené lhůtě i s úroky, je pohledávka uspokojena z výnosu prodeje nemovitosti

  IBAN

  IBAN – (international bank account number) je formát čísla účtu stanovený standardem Evropského výboru pro bankovní standardy. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, země a banky, ve které je účet klienta veden. Hlavním cílem používání čísla účtu ve formátu IBAN je snížení chybovosti a zjednodušení a zautomatizování zpracování transakcí v zahraničním platebním styku. IBAN může obsahovat až 34 alfanumerických znaků. Je nutné, aby byl klientem zadán v přesném a plném znění (bez textu „IBAN“).

  IČO

  Identifikační číslo organizace. Jednoznačné vymezení podnikatelského subjektu v ČR. Přiděluje ho živnostenský úřad nebo rejstříkový soud.

  Inflace

  Je zmenšování kupní síly peněz, nikoliv kupní síly lidí. Zmenšuje délku „metru“, který používáme k měření ekonomických veličin. Samy ekonomické veličiny reálně nejsou inflací měněny. Cenovými indexy pro měření inflace jsou deflátor HDP, index spotřebitelských cen (CPI) a index cen výrobců (PPI). Rozlišujeme inflaci poptávkovou (poptávkou taženou) a inflaci nákladovou (náklady tlačenou).

  Inkaso

  Pokyn k provedení platby z účtu klienta, přičemž příkaz k tomuto úkonu dává bance subjekt, který je k majiteli účtu v postavení věřitele. Touto formou se obvykle hradí pravidelné platby.

  Insolvence

  Insolventnost, platební neschopnost dlužníka. Stav, kdy jednotlivec, nebo firma není schopen splatit své závazky v termínu.

  Investice

  Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.

  Investiční bankovnictví

  Transakce s cennými papíry, finančními deriváty a dalšími instrumenty finančních trhů. Zahrnuje emisní obchody, vlastní a zprostředkovatelské obchody s cennými papíry, depotní obchody, majetkovou správu, fúze a akvizice.

  Jistina

  Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

  Jednoduché úročení

  Takové úročení, kdy se úroky počítají stále z původního kapitálu a úroky z předchozích úroků se dále neúročí.

  Jistina

  Částka, kterou si klient od banky půjčí bez úroků.

  Katastr nemovitostí

  Souhrn údajů o nemovitostech včetně evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.

  Katastrální mapa

  Polohopisná mapa velkého měřítka s popisem, která zobrazuje všechny nemovitosti a katastrální území, které jsou předmětem katastru nemovitostí.

  Katastrální úřad

  Instituce pověřená vedením katastru nemovitostí.

  Konsolidace půjček

  Konsolidace půjček označuje sloučení více půjček do jedné. Konsolidace půjček má mnoho výhod, díky který se o ní vyplatí uvažovat. Pokud si klient pořídil úvěry na koupi automobilu, nábytku či dalšího, a každý z nich platí zvlášť a u jiné instituce, jejich spojení mu přinese podstatné zjednodušení celé platby. Místo placení několika poplatků za úvěry bude platit jen jeden a místo platby několika společnostem zaplatí jen jedné.

  Kontokorent

  Je krátkodobý revolvingový úvěr k běžnému účtu. Má-li klient otevřený kontokorent, může ze svého běžného účtu čerpat určitou částku i do mínusu. Úrok kontokorentních úvěrů se počítá z čerpané částky, a to až do doby, než je tato částka zaplacena. Při přečerpání kontokorentu si banka může účtovat vysoké úroky z úvěru (25 % až 30 % z přečerpané částky).

  Leasing

  Nákup zboží formou finančního pronájmu. Na leasing lze koupit spotřební zboží, nejčastěji se využívá pro financování koupě automobilů. Na počátku je třeba zaplatit akontaci – část ceny zboží v hotovosti, dále se platí stejná výše splátek po celou dobu pronájmu. Zboží se stává majetkem zákazníka až po úplném splacení. (zdroj – GE Money CZ, Slovník pojmů, https://www.gemoney.cz/ge/cz/1/zakaznicky-servis/slovnik-pojmu)

  Leasing automobilů

  Nejrozšířenější leasingem financovaná komodita. Nad jinými dluhovými způsoby financování vítězí rychlostí a pro podnikatele též daňovou výhodností.

  Leasing pro soukromé osoby

  Spotřebitelský leasing, v tuzemsku více rozvinut než v zemích EU, kde vítězí bankovní úvěry.

  Leasingové navýšení

  Rozdíl mezi pořizovací cenou předmětu leasingu a celkovou cenou zaplacenou za předmět při leasingu.

  Leasingový koeficient

  Poměr celkové ceny leasingu a pořizovací ceny předmětu leasingu při platbě v hotovosti.

  Lichva

  Je stav při němž někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.

  List vlastnictví

  Doklad z katastrálního úřadu, který obsahuje základní údaje o nemovitosti, které eviduje katastrální úřad, tj. vlastníka, označení nemovitosti, její rozlohu a způsob využití, případná věcná práva vztahující se k nemovitosti např. věcná břemena nebo zástavní právo a další údaje.

  LTV

  Jedná se o finanční výraz vyjadřující poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti. Číslo značí procento z ceny nemovitosti z které lze vypočítat maximální výše hypotečního úvěru.

  LTI

  Je indikátor schopnosti klienta splácet úvěr a počítá se jako poměr výše úvěru ku čistému ročnímu příjmu. LTI = výše úvěru / čistý roční příjem.

  Marže

  Rozdíl mezi cenou pořízení a cenou prodeje.

  Movitý majetek

  Za movitý majetek se považuje: movité věc osobní a domácí potřeby fyzických osob (např. oblečení, vybavení bytu), osobní automobily, motocykly a jiné dopravní prostředky, obrazy, sochy a jiné umělecké předměty, sbírky, šperky, výrobní zařízení a stroje, cenné papíry, peněžní prostředky, vklady na účtech bank a majetková práva (např. autorská, jiná majetková práva a nároky na pohledávky)

  Nabývací titul

  Listina, na základě které vlastník nemovitost získal (např. kupní, dědická, darovací smlouva).

  Nemovitosti

  Za nemovitý majetek se považuje: Zemědělská půda – orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny, pozemky hospodářských lesů, rybníky, zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky, ostatní plochy, byty, rodinné a obytné domy, chaty a jiné stavby pro individuální rekreaci, garáže, vinné sklepy, hotely, restaurace, stavby pro zemědělskou výrobu, stavby pro dopravu a energetiku, stavby pro lesní a vodní hospodářství, ostatní stavby.

  Nominální roční úroková sazba

  Roční úroková sazba prezentovaná v propagačních materiálech finančních produktů. Nezahrnuje daně a další související náklady.

  Nominální úrok

  Úrok jmenovitě uvedený. Jeho opakem je reálný úrok. Nominální úrok nebere v úvahu zdanění ani inflaci

  Ombudsman

  Ochránce lidských práv, ochránce občanů proti nezákonnému, popř. nespravedlivému jednání, nebo nečinnosti státní administrativy. Ombudsman je nezávislý funkcionář volený parlamentem, který přešetřuje stížnosti občanů proti jednání a rozhodování veřejné správy.

  Operativní leasing

  Operativní leasing, někdy také označovaný jako provozní leasing je druh finanční služby a v podniku patří mezi cizí zdroje financování. Operativní leasing je druh leasingu, jeho podstatou je krátkodobý pronájem, kdy po skončení doby pronájmu nájemce vrací majetek pronajímateli.

  p.a. = per annum

  Z latinského per annum, což znamená roční, za rok. U úvěru značí úvěr za jeden rok. V případě, že splátková období jsou kratší než jeden rok, dělí se úroková sazba p. a. počtem těchto období v roce. Například za tři měsíce je to úrok p. a. dělený čtyřmi.

  Ročně, např. úroková sazba 12 % p. a. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 12 % ročně.

  p.c. = per capita

  „Na hlavu“, výraz používaný pro ukazatele vypočítané jako průměr na jednoho obyvatele, např. hrubý domácí produkt na hlavu, spotřeba na hlavu, apod. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, https://osz.cmkos.cz/)

  p.q. = per quartale

  Za čtvrtletí, např. úroková míra 4 % p.q. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 4 % za čtvrtletí.

  p.s. = per semestre

  Za pololetí, např. úroková míra 6 % p.s. znamená úrokový výnos z dané částky ve výši 6 % za půl roku.

  Penále

  Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. (zdroj – Minislovník ekonomických výrazů, Ing. Jindra Chválová, https://osz.cmkos.cz/)

  Penzijní fond

  Podnikatelský subjekt s licencí ministerstva financí, který shromažďuje, spravuje a vyplácí prostředky penzijního připojištění a vytváří různé druhy penzijních plánů.

  Pevná úroková sazba

  Sazba, která se nemění během celého trvání úvěrového vztahu nebo po celou dobu vkladu. Jejím opakem je pohyblivá sazba.

  Plomba

  Upozornění, že právní vztahy v listu vlastnictví jsou dotčeny právní změnou.

  Poddlužník

  Banka, u které je uložen vklad sloužící jako zástava pro stavební spořitelnu.

  Pohledávka

  Nárok věřitele na peněžní příp. věcné plnění ze strany dlužníka. Vzniká obvykle poskytnutím úvěru. V bilanci tvoří pohledávky položku na straně aktiv.

  Pohyblivá sazba

  Sazba, která se během úvěrového vztahu nebo během trvání vkladu může měnit. Obvykle je vázána na určitou sazbu, s níž banka pracuje jako se základní.

  Pohyblivé úročení

  Úroková sazba z vkladu se mění v závislosti na změnách základní veličiny, například diskontní sazby centrální banky nebo tržní sazby.

  Pojistné plnění

  Nárok pojištěného, který vzniká, nastane-li pojistná událost, vymezená jako předmět pojistky.

  Pojistník

  Osoba, která uzavřela s pojišťovnou pojistnou smlouvu a zavázala se platit pojistné.

  Pojištění nemovitosti

  Krytí majetkových rizik.

  Postoupení pohledávky

  Prohlášení příjemce úvěru, v němž jako dosavadní věřitel postupuje novému věřiteli své pohledávky vůči třetí osobě, jako zajištění přijatého úvěru.

  Progresivní sazba

  Sazba vyjádřená procentem se s růstem veličiny, pro kterou je stanovena, zvyšuje. Progresivní sazby jsou typické u daní z příjmů, s rostoucím příjmem roste procento zdanění. Opakem je degresivní sazba

  Předčasné splacení

  Zaplacení dlužné částky splátkové firmě ještě před ukončením doby trvání smlouvy.

  Před hypoteční úvěr

  Úvěr poskytnutý na stejné účely jako hypotéka, je možná jeho pozdější přeměna na úvěr hypoteční.

  Předkupní právo

  Přednostní právo stávajících investorů na navyšování kapitálu jimi vlastněné společnosti.

  Předmět dozajištění

  Další nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

  Předmět zajištění

  Nemovitost, která slouží jako záruka pro banku.

  Příkaz k úhradě

  Příkaz, kterým majitel účtu požaduje po bance provedení určité platby z jeho účtu ve prospěch účtu jiného subjektu. Od tohoto příkazu je odvozen tzv. trvalý příkaz k úhradě, kterým se z účtu převádí opakovaně stejná částka.

  Reálná hodnota

  Skutečná hodnota vzhledem ke kupní síle peněz, tedy hodnota ukazatele vyjádřeného v peněžních jednotkách snížená o míru inflace.

  Reálná úroková sazba

  Nominální úroková sazba snížená o inflaci.

  Reálný úrok

  Vyjadřuje kupní sílu peněžní částky nominálního úroku. Vypočítá se jako podíl nominálního úroku (viz Úrok) a míry inflace (viz Míra inflace).

  Reeskont

  Koupě směnky již dříve eskontované. Reeskontním místem je často centrální banka, která tak ovlivňuje výši diskontní sazby a úvěrovou politiku bank.

  Reeskontní úvěr

  Služba, prováděná na žádost majitele směnky (směnečného věřitele) při níž banka eskontuje (odkupuje) směnku splatnou v budoucnosti a přitom požaduje převod směnečných práv majitelem směnky na banku.

  Refinancování

  Poskytování úvěrů centrální bankou komerčním bankám a spořitelnám.

  Revolvingový úvěr

  Půjčka poskytnutá formou úvěrového rámce. Čerpaný i splácený volitelně podle možností dlužníka.

  Risk management

  Snaha minimalizovat potenciální škody, identifikace a předpovídání rizik, preventivní opatření.

  Riziko

  Finanční instituce a trhy existují ve světě nejistoty. Druhem nejistoty je riziko. Rizik lze rozeznávat také několik druhů. Zřejmě nejdůležitějším rizikem finančních trhů je úvěrové riziko, jímž se rozumí riziko ztráty v případě, že partner nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu. V rámci kategorie úvěrového rizika se někdy vyčleňuje tzv. vypořádací riziko (settlement risk), které je rizikem ztráty z nevypořádání obchodů. Dalším důležitým rizikem je tržní riziko, které se dělí na úrokové, akciové, komoditní a kurzové. Jedná se o riziko ztráty v případě malé likvidity trhů (riziko tržní likvidity) nebo riziko momentální platební neschopnosti (riziko cashflow). Operační riziko je rizikem ztráty v případě lidských chyb, podvodů nebo nedostatků informačních systémů. Právní riziko je rizikem ztráty v případě právní neprosaditelnosti kontraktu.

  RPSN

  Je roční procentní sazba nákladů, jež vyjadřuje celkové průměrné náklady na daný úvěr. Zahrnuje veškeré běžné poplatky spojené s produktem či službou. Při porovnání nabídky jednotlivých bank a zejména splátkových společností doporučujeme sledovat právě tento údaj, který nejlépe vypovídá o „výhodnosti“ spotřebitelského úvěru z hlediska částky, kterou klient za dobu úvěru celkem zaplatí.

  Ručitel

  Ten, kdo se zaváže převzít splácení celého úvěru, pokud závazek nebude splácen dlužníkem. Ručení zaniká zánikem dluhu, který zajišťuje. Ručení však nezaniká, pokud dluh zanikl pro nemožnost plnění dlužníka, ale ručitel jej splnit může, nebo pro zánik právnické osoby, která je dlužníkem.

  SIPO

  Zkratka pojmu soustředěné inkaso plateb obyvatelstva. Jde o trvalé povolení inkasa na vašem běžném účtu. Využívá se pro platby za telefon, nájemné či energie.

  Směnka

  Zpravidla krátkodobý cenný papír, který ztělesňuje jednostranný slib o výplatě peněz bez právních výhrad. Výnosem směny je úrok. Vlastní směnkou dává její výstavce závazný slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený obnos. Oblast směnek upravuje zákon.

  Splátka

  Část úvěru spolu s příslušnými úroky, kterou klient pravidelně splácí úvěr.

  Splátkové období

  Frekvence splácení dohodnutá ve splátkového plánu. Při standartních obchodech se používá měsíční nebo čtvrtletní interval.

  Splátkový kalendář

  Součást úvěrové nebo leasingové smlouvy. Obsahuje přesnou specifikaci splátek a termíny splatnosti.

  Splatnost

  Časový termín, k němuž se musí splnit závazek, nebo též ukončení kontraktu.

  Spoludlužník

  Ten, kdo se podílí na splácení závazku.

  Spoluvlastnictví

  Vlastnické právo několika osob k jedné věci. Rozlišujeme podílové (podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech ke společné věci) a bezpodílové (společné jmění manželů).

  Spotřebitelský úvěr od splátkové firmy

  Prodej na splátky se sjednává přímo v prodejně. Vyřízení úvěru je rychlé a jednoduché. Ihned po nákupu zboží se zákazník stává jeho majitelem. Je třeba zaplatit část pořizovací ceny zboží, tzv. přímou platbu, která je již od 10%. Zbývající část ceny zboží je celková výše úvěru. Délka splácení a výše splátek jsou volitelné.

  Spotřebitelský (spotřební) úvěr

  Úvěr poskytovaný soukromým osobám a domácnostem za účelem nákupu spotřebních předmětů, služeb, pořízení nebo stavby bytu nebo domu apod. Od komerčních úvěrů se zásadně liší způsobem svého užití: předmět, na jehož pořízení se úvěr použije, se nestává zdrojem příjmů pro splácení tohoto úvěru. Nejčastěji se používají úvěry revolvingové (poskytované formou úvěrového rámce k běžnému účtu klienta), úvěry splátkové (charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků) a hypoteční úvěry (dlouhodobé úvěry sloužící k financování koupě či vybudování bytu nebo rodinného domu).

  Stavební úvěr

  Překlenovací úvěr, určený na zahájení a dokončení stavby. Většinou je jištěn zástavním právem k pozemku.

  Šek

  Cenný papír, listina obsahující písemný příkaz majitele pohledávky u peněžního ústavu, aby peněžní ústav zaplatil z jeho pohledávky částku v šeku uvedenou určité osobě, nebo majiteli šeku.

  Trvalý příkaz

  Příkaz, kterým majitel účtu dává svolení k provádění a zúčtování opakujících se plateb.

  Tržní cena

  Cena dosažená na trhu. Je dosahována s tendencí k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou.

  Tržní nabídka

  Je funkcí mezních nákladů. Cena, které firmy docilují, je totiž rovna jejich mezním nákladům.

  Účastník smlouvy

  Každá ze smluvních stran.

  Úmor

  Splátka jistiny bez úroků, tedy splátka dluhu.

  Umořování

  Splácení dluhu.

  Úrok

  Cena peněz, úplata za poskytnutí úvěru. Úroková míra, průměr úrokových sazeb stejných či podobných druhů úvěrů na trhu. Rozlišujeme nominální a reálnou úrokovou míru: Nominální úroková míra je dána skutečně stanoveným procentem úroku. Reálná úroková míra je nominální úroková míra snížená o míru inflace. Je-li kladná, neztrácejí vklady věřitelů v bance svoji kupní sílu, je-li záporná, pak se jejich kupní síla snižuje.

  Úroková míra

  Poměr úroku k jistině, vyjádřený v procentech.

  Úroková sazba

  Konkrétní vyjádření ceny půjčení peněz v procentech.

  Úrokové období

  Období, během kterého jsou připisovány úroky.

  Úvěr

  Půjčka, přenechání vlastních prostředků třetí osobě za sjednaných podmínek.

  Úvěr splácený pravidelnými anuitami

  Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

  Úvěr splácený v pravidelných splátkách

  Splácení v pravidelných splátkách – anuitách – v neměnné výši. V průběhu splácení se mění pouze vnitřní struktura splátky – podíl úroku a úmoru.

  Úvěr splatný najednou po uplynutí výpovědní lhůty

  Je poskytován na předem neurčitou dobu s výpovědní lhůtou. Úroky jsou splatné v pravidelných periodách.

  Úvěr splatný najednou v době splatnosti

  Poskytnut na předem smluvenou dobu, po jejím skončení je uhrazen najednou. Úroky jsou splatné průběžně v dohodnutých periodách.

  Úvěrové hodnocení

  Stanovení úvěrového rizika dluhových nástrojů společností (tj. dluhopisů, úvěrů a půjček) je složitý proces. Nepřekvapuje, že profesionální investoři a investiční poradci se snaží najít cesty jak tento problém zjednodušit. V USA, kde je dluhové financování významnějším zdrojem financování společností než například ve Velké Británii, existuje řada specializovaných společností, které se zabývají hodnocením (rating) jednotlivých dluhových nástrojů. Nejpopulárnější jsou Moody´s, Standard and Poor a Fitch and Co. Hodnotí se země, společnosti a určité dluhové emise. Společnost se hodnotí podle velikosti, relativního objemu dluhu k financování její činnosti a podílu na zisku určeného k financování dluhu. V úvahu se také berou další faktory spíše kvalitativního charakteru. U různých společností se tyto ukazatele zahrnují s různou vahou. To může mít vliv na rozdílné hodnocení.

  Úvěrový registr

  Databáze informací o platební disciplíně klientů bank a leasingových společností. Prostřednictvím registru mohou banky zjistit, zda klient, který u nich žádá o úvěr, není předlužen a jak své závazky splácí. Disciplinovaným klientům může pak banka poskytnout lepší podmínky. Klientům, kteří jsou příliš zadluženi a mají potíže se splácením, může naopak odmítnout úvěr poskytnout. Chrání tak klienta před dalším zadlužováním.

  Uzavření smlouvy

  Okamžik, kdy všechny smluvní strany souhlasí s návrhem smlouvy. Je běžnou praxí, že vyjednávají-li smluvní strany o smlouvě nad jejím písemným návrhem, považují smlouvu uzavřenou až okamžikem podpisu samotné listiny. Stejně tak dohodnou-li se smluvní strany na něčem ústně s tím, že o tom uzavřou písemnou smlouvu, cítí se být zpravidla zavázáni až okamžikem podpisu písemné smlouvy.

  Věcné břemeno

  Omezení vlastníka nemovitosti ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet nebo něco konat. Věcné břemeno je zapsané na listu vlastnictví.

  Věřitel

  Osoba právnická nebo fyzická, která poskytne finanční půjčku a jako odměnu získá úrok.

  Výpovědní lhůta

  Lhůta, po které je možno vybrat z termínovaného nebo spořicího vkladu své peníze.

  Vyrovnání

  Soudní forma řešení úpadku firmy s upokojením věřitelů, a tedy odvrácením konkurzu. Znamená likvidaci dluhů po dohodě s věřiteli.

  Zajištění

  Spočívá v možnosti fixovat cenu finančního instrumentu ke sjednanému termínu pomocí derivátů.

  Zajištění úvěru

  V širším slova smyslu se zajištěním rozumí veškerá opatření prováděná bankou s cílem zajistit řádné splácení úvěru včetně úroků. K nejdůležitějším nástrojům používaným k zajištění úvěrů před jejich poskytnutím a během jejich trvání patří:- prověrka úvěrové způsobilosti- limitování výše úvěrů pro jednotlivé klienty- diverzifikace rizika prostřednictvím konsorciálních úvěrů- kontrola úvěrového subjektu a objektu. V užším pojetí se zajišťovací instrumenty člení na osobní zajištění (bance ručí za její pohledávku vedle příjemce úvěru ještě další, třetí osoba) a věcné zajištění (které dává bance právo na určité majetkové hodnoty.

  Zástavce

  Vlastník nemovitosti, která slouží jako zástava k hypotečnímu úvěru

  Zástavní hodnota nemovitosti

  Hodnota nemovitosti stanovená hypoteční bankou jako cena obvyklá.

  Zástavní právo

  Právo (banky) k věci cizí (zástavě), které se zapisuje do katastru nemovitostí. Vázne na nemovitosti a působí (lze je vykonat) proti všem jejím budoucím vlastníkům. Umožňuje (zástavnímu) věřiteli (bance) uspokojit se z výnosu prodeje zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy např. v dražbě či prostřednictvím exekutora). Nemovitost, která je předmětem zástavního práva, musí být pojištěna proti živelním rizikům a pohledávka z případných výplat pojistného zastavena ve prospěch banky.

  Zástavní věřitel

  Věřitel, jehož pohledávka je kryta zástavním právem.

  Zpětný leasing

  Odprodej majetku do portfolia leasingové společnosti a jeho následný zpětný pronájem nájemcem – bývalým majitelem.

  Zpětný odkup

  Zpětný převod předmětu leasingu od pronajímatele na dodavatele tohoto předmětu. Je jednou z možností zajištění leasingové transakce pro pronajímatele v situaci, kdy nájemce není schopen dále splácet leasingové splátky.

  A | B | C | D | E | F | G |H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z