Získejte ověřenou půjčku!

Zanechte nám kontakt a my vše vyřešíme.

  Můžete nás také zdarma kontaktovat na

  800 314 314

  Na společnost Comfort Money jsem se již 3x obrátila a pokaždé naprostá spokojenost. Férové jednání a rychlost vyřízení. Mohu jen doporučit

  Marcela Jordánová

  REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti Comfort Money s.r.o.

  Tento reklamační řád upravuje problematiku vyřizování stížností, reklamací a jiných podání (dále jen „Podání“) klientů společnosti Comfort Money s.r.o., sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 24209589 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188885 (dále jen „CM“), potenciálních klientů a dalších osob (dále jen „klient“).

  1. ZPŮSOB A FORMA PODÁNÍ REKLAMACE

  1.1 Podání může klient podat:

  i. Písemně na adresu: Comfort Money s.r.o., Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
  ii. Emailem na adresu: info@comfortmoney.cz;
  iii. Elektronicky prostřednictvím internetových stránek: https://www.comfortmoney.cz/; a
  iv. Telefonicky na tel. č. + 420 800 314 314

  1.2 Podání musí obsahovat:

  i. Identifikační údaje-fyzická osoba uvede jméno, příjmení a datum narození. Podnikatel uvede IČO, u právnické osoby název/obchodní firma, IČO, sídlo, jméno a příjmení zastupující osoby;
  ii. Číslo, případně datum uzavření úvěrové smlouvy, které se podání týká;
  iii. Doručovací adresu nebo e-mail; a
  iv. Popis reklamované skutečnosti a doložení dokumentace a dalších podstatných údajů.

  CM je oprávněna vyzvat klienta k doplnění. Pokud klient reklamaci ve stanovené lhůtě nedoplní, vyřídí společnost reklamaci podle dodaných údajů.

  Podání je třeba uplatnit neprodleně poté, co nastala či nastala skutečnost, která je předmětem podání, či alespoň neprodleně poté, co se o ní klient dozvěděl nebo mohl dozvědět.

  1. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

  2.1 Přijetí reklamace. Reklamace se považuje za přijatou doručením, dnem přijetí emailu, dnem záznamu v IT systému z internetových stránek CM, nebo dnem přijetí v místě sídla CM. o přijetí reklamace a o osobě, která reklamací řeší bude Stěžovatel informován nejpozději následující pracovní den.

  2.2 Lhůta pro vyřízení reklamace. Reklamace musí být vyřízena bezodkladně, nejdéle však do 30 dnů od přijetí reklamace Jestliže není možné ve výjimečných případech vyřešit podání do 30 dnů, vyrozumí řešitel klienta alespoň před koncem této lhůty průběžnou informaci o řešení Podání. Lhůtu lze prodloužit maximálně o 15 dní. Pokud klient nedoloží podklady nezbytné pro vyřešení Podání, počítá se tato lhůta ode dne, kdy klient poskytl všechny podklady nezbytné k tomu, aby podání bylo vyřízeno na základě veškerých relevantních informací.

  2.3 Oznámení vyřízení reklamace. CM je povinna informovat klienta o způsobu vyřízení reklamace ve formě, které bylo Podání učiněno, přičemž upřednostní formu zvolenou Stěžovatelem. Pokud se jedná o formu listinnou, zajistí její archivaci v Evidenci Podání v IT systému. V případě telefonického Podání vyrozumí Stěžovatele opět touto formou, kterou dále doplní o kopii učiněnou v elektronické nebo listinné podobě, podle přání Stěžovatele. V případě Podání učiněného osobně, vyrozumí o výsledku řešení Podání řešitel klienta formou, kterou zvolí klient.

  1. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ 

  3.1 V případě, že klient nesouhlasí s výsledkem reklamace, má právo kontaktovat příslušný správní orgán pro tzv. mimosoudní řešení sporů. V zákonem stanovených případech se jedná o Finančního arbitra ČR, jehož působnost je vymezena zákonem č.229/2002 Sb.

  1. ORGÁNY DOHLEDU

  4.1 Česká národní banka, IČ 48136450, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, www.cnb.cz – jedná-li se o jednorázové (účelové i bezúčelové) i revolvingové spotřebitelské úvěry a platební služby.

  4.2 Česká obchodní inspekce, IČ 00020869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz – jedná-li se o jiné (nespotřebitelské) úvěry či obdotbné finanční služby.

  4.3 Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ 70837627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz – jedná-li se o ochranu osobních údajů.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  5.1 Odpovědnost klienta. Uplatnění reklamace klientem nezbavuje klienta povinnosti řádně plnit své závazky vůči společnosti po celou dobu řešení reklamace.

  5.2 Reklamační řád vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem 1.1.2017. Řád je dostupný na webových stránkách https://www.comfortmoney.cz/ a je k nahlédnutí i v místě CM.

  Reklamační formulář