Souhlas se zpracováním údajů NRKI pro právnické osoby

V souvislosti se žádostí o úvěr mezi společností [Název právnické osoby, sídlo, IČO] (dále jen „Klient“), tj. právnickou osobou, kterou zastupuji jako [uvedení funkce] a společností Comfort Money s.r.o., se sídlem Vinohradská 2396/184, Praha 3 – Vinohrady, 130 00, IČ: 24209589 (dále jen „Comfort Money s.r.o.“) souhlasím s tím, aby Comfort Money s.r.o. na základě tohoto souhlasu shromažďovala, zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje, včetně mého rodného čísla („osobní údaje“), za účelem:

  1. zajištění vzájemného informování uživatelů Nebankovního registru klientských informací („NRKI“); a
  2. vzájemného informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, Klienta a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, Klienta v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI,

a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských informací) („Informační Memorandum“).

Tento souhlas uděluji na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi Klientem a Comfort Money s.r.o. byla nebo bude uzavřena smlouva o úvěru nebo jiná smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smluvního vztahu, pokud finanční závazky z takového vztahu zaniknou jinak, nebo ke dni zániku mé funkce, v závislosti na tom, která ze skutečností nastane dříve.

Před udělením tohoto souhlasu jsem byl(a) poučen(a), že udělení souhlasu se zpracováním mých osobních údajů, včetně rodného čísla, pro výše uvedené účely je zcela dobrovolné, že svůj souhlas s jeho zpracováním mohu kdykoliv odvolat a že neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Comfort Money s.r.o. poskytuje mně či Klientovi.

Dále jsem se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce jejich klientů.

Před udělením tohoto souhlasu jsem rovněž byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda mohu kdykoli získat na webové adrese provozovatele NRKI a BRKI www.cbcb.cz a na webové adrese Comfort Money s.r.o. www.comfortmoney.cz/ochrana-osobnich-udaju.