Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Předmět souhlasu

V souvislosti se žádostí o uzavření smlouvy [o úvěru] mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a společností Comfort Money s.r.o. se sídlem Vinohradská 2396/184, Vinohrady, 130 00 Praha 3, IČ 242 09 589, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188885 (dále jen „Společnost“) (smluvní ujednání dále jen „Smlouva“) souhlasím s tím, aby Společnost za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto mé osobní údaje:

 • identifikační osobní údaje (tj. mé jméno, příjmení, adresu bydliště apod.), a zejména též mé rodné číslo,
 • osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a Společností došlo k uzavření, případně neuzavření Smlouvy,
 • osobní údaje vypovídající o mých finančních závazcích, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči Společnosti v souvislosti se Smlouvou, a o plnění těchto závazků z mé strany,
 • osobní údaje vypovídající o zajištění mých závazků souvisejících se Smlouvou,
 • případné další osobní údaje, které vypovídají o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce[1] a které jsem sdělil či sdělím Společnosti nebo které Společnost získala či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním Smlouvy.

Dále souhlasím s tím, aby za níže uvedeným účelem:

 • Společnost mé výše uvedené osobní údaje dále předávala provozovateli registru klientských informací[2] k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru;
 • provozovatel registru klientských informací mé výše uvedené osobní údaje (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací[3], kteří budou mít můj odpovídající souhlas nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem;
 • všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny mé výše uvedené osobní údaje, tyto použili, a to případně spolu s dalšími mými osobními údaji, jež oprávněně zpracovávají;
 • provozovatel registru klientských informací zpřístupnil Společnosti (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré mé osobní údaje, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat můj odpovídající souhlas (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu je:

 • vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) vypovídajících o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce,
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI, a
 • zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI

 

 1. Doba trvání souhlasu

Tento souhlas uděluji na dobu 6 měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že mezi mnou [nebo žadatelem, pokud jde o ručitele] a Společností bude uzavřena Smlouva, uděluji tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších 4 let od splnění veškerých mých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou řádným splněním nebo způsobem nahrazujícím řádné splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak.

 

 1. Další informace

Před podpisem tohoto souhlasu jsem měl(a) možnost seznámit se s dokumentem „Informační Memorandum“, jehož obsahem je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o mých právech v souvislosti se zpracováním mých osobních údajů v rámci registru klientských informací, a byl(a) jsem informován(a), že aktuální znění informačního dokumentu „Informační Memorandum“ mohu kdykoli získat vyžádáním na Comfort Money s.r.o., Vinohradská 2396/184, 130 00 Praha 3, e-mail: info@comfortmoney.cz, tel.: +420 722 659 199.

 

V _________________ dne__________________

 

_______________________________________
podpis

 

[1] Údaji vypovídajícími o „bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce“ se rozumí zejména údaje o existenci závazků, o včasnosti jejich plnění, o jejich zajištění apod.

[2] Provozovatel registru klientských informací je uveden a registr klientských informací je popsán v Informačním Memorandu.

[3] Oprávnění uživatelé registru klientských informací (včetně Společnosti) jsou uvedeni v Informačním Memorandu.