Nový zákon o spotřebitelském úvěru – jaké změny přinesl?

Již více než rok spadá spotřebitelský úvěr pod úpravu zcela nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. Nový zákon zavádí novou regulaci pro poskytovatele úvěru, ale hlavně poskytuje zvýšenou ochranu spotřebitele.

Ta se projevuje tím, že úvěrové společnosti musí mnohem přísněji prověřovat úvěruschopnost klienta. To nezahrnuje pouze detailní prověření příjmů a výdajů, ale také výši dosavadních závazků, informace o tom, jak je doposud splácel apod. Následnou sankcí za poskytnutí úvěru i přes důvodnou pochybnost o schopnosti klienta splácet je možnost dovolání se neplatnosti celé úvěrové smlouvy, a to do tří let od jejího uzavření. V takovém případě má klient povinnost splácet pouze jistinu úvěru dle svých možností. Věřitel je současně povinen vrátit již uhrazené úroky.

Předčasné splacení úvěru

Významných změn dostála rovněž úprava předčasného splácení úvěru, nově má věřitel v této situaci nárok pouze na účelně vynaložené náklady, které mu předčasným splacením vzniknou.

„Typicky se může jednat nejen o náklady na administrativní zpracování žádosti, ale i o náklady související s pořízením peněžních prostředků, které poskytovatel spotřebiteli půjčil. Může to být úrok a náklady na vydání hypotečních zástavních listů, úrok zaplacený jiné bance za mezibankovní půjčku nebo úrok placený klientům banky na jejich vkladech,“ vysvětlila Kateřina Vaidišová z Oddělení vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí.

Účelně vynaložené náklady mohou tvořit částku do maximálně 1 % z předčasně splacené částky, nejvýše však do 50.000,- Kč. Zákon vychází ještě více vstříc klientům v těžkých životních situacích, jako je úmrtí, dlouhodobá nemoc apod. V takovéto situaci nemá věřitel při předčasném splacení nárok na žádný poplatek.

Změny se týkají i hypotečního úvěru

Nově jsou do celostní úpravy zákona o spotřebitelském úvěru zahrnuty rovněž hypoteční úvěry, označené jako spotřebitelské úvěry na bydlení. Za spotřebitelský úvěr na bydlení je považován úvěr účelově určený na nabytí, výstavbu anebo úpravu nemovitosti, úvěr ze stavebního spoření či jakýkoliv úvěr zajištěný nemovitostí.

V souvislosti s tímto typem úvěru se v zákoně objevila další novinka, a tou je možnost realizovat prodej zajištěné nemovitosti nejdříve za půl roku od oznámení tohoto záměru dlužníkovi. Současně věřitel nesmí bránit dlužníkovi, aby prodej nemovitosti realizoval sám. To může vyžadovat i součinnost ze strany věřitele při výmazu zástavního práva.

K zesplatnění úvěru kvůli prodlení dlužníka může věřitel přistoupit až po uplynutí měsíční lhůty, která počíná běžet od oznámení tohoto věřitelova záměru dlužníkovi. Další limitací je, že smluvní pokuta při prodlení spotřebitele nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, se kterou je dlužník v prodlení. I zde je dán maximální strop souhrnu smluvních pokut, a tím je 50 % celkové výše spotřebitelského úvěru, nejvýše však 200.000,- Kč.

Podobné příspěvky

Získejte ověřenou půjčku!

Zanechte nám kontakt a my vše vyřešíme.

    Můžete nás také zdarma kontaktovat na

    800 314 314